Niv_Shank_339_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_Shank_340_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_Shank_342_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_Shank_343_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_Shank_346_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_Shank_347_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_Shank_341_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg
Niv_shank_hollywood_los_angeles.jpg
Niv_Shank_345_Katy_Perry_Nylon_Mgazine_LA_Films.jpg

KATY PERRY - Nylon Magazine